Credit by shinetime 1.01
โครงการเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม ปี 4

หอพักนักศึกษาร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม ปี 4 ขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา  ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี เพื่อให้นักศึกษาหอพักได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์  ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และได้เห็นคุณค่าของการทำประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางหอพักนักศึกษาขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หอพักเครือข่าย ผู้ประกอบการร้านค้า และบุคคลทั่วไป ที่ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งของให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 61,143.75 บาท