Credit by shinetime 1.01
โครงการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 : การจัดระดับหอพักติดดาว มจธ. โดยมี รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดโครงการ และบรรยายเรื่อง การเป็นหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัย การจัดระดับหอพักติดดาว มจธ. พร้อมทั้งมีการบรรยายเกี่ยวกับมาตรฐานหอพักเอกชน, ปัญหายาเสพติด และเสวนาการป้องปรามปัญหาวัยรุ่น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม4 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 โครงการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การจัดระดับหอพักติดดาว มจธ. เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้หอพักเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหอพักเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ได้ยกระดับคุณภาพมาตรฐานหอพักติดดาว มจธ. ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักเอกชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ได้รับการดูแล เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับหอพักเอกชนในการดูแลนักศึกษาผู้เข้าพักอาศัยในหอพักร่วมกันอย่างเป็นระบบ