Credit by shinetime 1.01
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก มจธ. บางมด ประจำปีการศึกษา 2556

หอพักนักศึกษาได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก มจธ. บางมด ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ ห้องSCL216 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารหอพัก เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษาหอพัก และท่านอาจารย์วิสุทธิ์ ดามาพงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนานักศึกษาหอพัก บรรยายในหัวข้อการพัฒนานักศึกษาหอพัก และคุณณรงค์ จันทร์บูรณะพินิจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) ได้บรรยายในเรื่องการป้องปรามปัญหาสารเสพติดในหอพัก ร่วมถึงประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก ได้แนะนำการปฏิบัติตนในหอพักอย่างถูกต้อง ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศกว่า 700 คน