Credit by shinetime 1.01
กิจกรรมรับน้องใหม่และทำบุญหอพัก มจธ. บางมด ประจำปี พ.ศ. 2556

คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก มจธ. บางมด ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่และทำบุญหอพัก ประจำปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ บ้านธรรมรักษา (อาคารหอพักนักศึกษาหญิง) มจธ. บางมด เพื่อให้นักศึกษาหอพักได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และหล่อหลอมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษาหอพักเข้าด้วยกัน โดยปลูกฝังความเป็นพี่น้อง ความภาคภูมิใจในสถาบัน ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี มีน้ำใจและการช่วยเหลือเกื้อกูลฉันท์พี่น้อง ผ่านกิจกรรม ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง รับน้องใหม่หอพัก และพิธีไหว้ศาลตา-ยาย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวนักศึกษาเอง กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ดร. สรกฤช มณีวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักชาย เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่และทำบุญหอพัก ประจำปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก เจ้าหน้าที่หอพัก นักศึกษาหอพัก และผู้ประกอบการร้านค้า รวมทั้งสิ้น 438 คน