Credit by shinetime 1.01
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก มจธ. บางขุนเทียน ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา หอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก มจธ. บางขุนเทียนขึ้น ณ โถงกลาง ชั้น 1 หอพักนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา ลำดับถัดมาคุณพรภรต บุญอิ่ม เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน ได้กล่าวแนะนำการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน มจธ. บางขุนเทียน ลำดับถัดมาอาจารย์วิทูร บุญโพธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักชาย ได้กล่าวให้ความรู้และข้อคิดในเรื่องการปฏิบัติตนในหอพัก โดยกล่าวปิดงานโดยท่าน ผอ. สุพัตรา ศาสตรา ผู้อำนวยการหอพัก ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการหอพัก อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก เจ้าหน้าที่หอพัก และนักศึกษา รวม 165 คน