Credit by shinetime 1.01
กิจกรรมรับน้องใหม่และทำบุญหอพัก มจธ. บางมด ประจำปีการศึกษา 2558

คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก มจธ. บางมด ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่และทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ หอพักนักศึกษาหญิง มจธ. บางมด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาหอพักได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และหล่อหลอมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยปลูกฝังความเป็นพี่น้อง ความสามัคคี มีน้ำใจและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยผ่านกิจกรรม ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง รับน้องใหม่หอพัก และพิธีไหว้ศาลตา - ยาย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวนักศึกษาเอง โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ. สุพัตรา ศาสตรา ผู้อำนวยการหอพัก ดร. สรกฤช มณีวรรณ ประธานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักชาย พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก เจ้าหน้าที่หอพัก ผู้ประกอบการร้านค้า แม่บ้าน รปภ. และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 458 คน