Credit by shinetime 1.01
No Photo !
การแจ้งลาออกจากหอพัก ระหว่างปีการศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์ลาออกจากหอพักนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561  ให้ดำเนินการยื่นเอกสารลาออก พร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ (ทุกธนาคาร) เพื่อการโอนเงินคืนค่ามัดจำกุญแจ ณ สำนักงานหอพัก  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2561  ในเวลาทำการ 8.00 - 18.00 น.

หมายเหตุ  หอพักนักศึกษาขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าประกันของเสียหาย จำนวน 3,000 บาท ตามสัญญาเช่าห้องพัก

การปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการพักอาศัย ภาคเรียนที่ 1/2561  วันที่ 17 ธันวาคม 2561  เวลา 12.00 น.
- นักศึกษาต้องขนย้ายสิ่งของสัมภาระออกจากหอพัก
- นักศึกษาต้องคืนกุญแจห้องพัก ณ สำนักงานหอพัก

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน