Credit by shinetime 1.01
No Photo !
ประกาศผู้ชนะการรประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา มจธ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

 ประกาศผู้ชนะกานรประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา มจธ.  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)